Wygląda na to, że jest gorzej…

Wygląda na to, że jest gorzej…

Wygląda na to, że jest gorzej niż źle w polskiej Służbie Zdrowia. Jest katastrofalnie źle. Otóż Ministerstwo Zdrowia zmusza swoich pracowników do podpisywania lojalek.

Pismo ma tytuł „Oświadczenie Pracownika do zachowania Tajemnicy Służbowej i Poufności” (pisownia oryginalna). Podpisujący je pracownik zobowiązuje się do „zachowania w tajemnicy i nierozpowszechniania bez zgody pracodawcy wszelkich informacji nie ujawnionych do wiadomości publicznej, uzyskanych lub wytworzonych w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych lub przy okazji ich wykonywania, dotyczących bezpośrednio lub pośrednio pracodawcy”. Także po jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy o pracę.

Ministerstwo zapomniało najwyraźniej, że zgodnie z art. 61 ust. 1 Konstytucji:

Obywatel ma prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne. Prawo to obejmuje również uzyskiwanie informacji o działalności organów samorządu gospodarczego i zawodowego a także innych osób oraz jednostek organizacyjnych w zakresie, w jakim wykonują one zadania władzy publicznej i gospodarują mieniem komunalnym lub majątkiem Skarbu Państwa.

https://wyborcza.pl/7,75398,25503897,wielka-tajemnica-w-ministerstwie-zdrowia-pracownicy-musza-podpisywac.html

#polityka #sluzbazdrowia #zdrowie #medycyna #bekazpisu #dobrazmiana #jpd #neuropa #4konserwy .ru

Comments are closed.